รูปแบบของคลองที่ได้รับการนำเสนอ

รูปแบบของคลองในยุคแรก

cd-01

รูปแบบของคลองจากการนำเสนอของบริษัทวิศวกรรมจากสหรัฐอเมริกา

cd-02

รูปแบบของคลองจากบริษัทของประเทศญี่ปุ่น

cd-06

รูปตัดของคลอดต่างระดับตามสมมุติฐานของ อ.ช.ว.ท.

cd-03
cd-04

การประเมินค่าก่อสร้างสำหรับคลองขนาดต่างๆ

cd-05

ขนาดของคลองที่คาดหลังแล้วเสร็จ

cd-07