การเลือกเส้นทาง

ในปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ.1973) บริษัท วิศวกรรมที่ปรึกษา TAMS Engineering ได้ทำการศึกษาเบื้องต้น ของความเป็นไปได้ในการขุดคลองกระและได้นำเสนอเส้นทางต่างๆหลายเส้นทาง ดังภาพ

ro-01

บริษัท TAMS ได้เสนอว่าเส้นทาง 5A ผ่านจังหวัดสงขลาทางด้านอ่าวไทยไปออกจังหวัดสตูลเป็นเส้นทางเหมาะสมที่สุด ด้วยเหตุผลดังน้ี ตามตาราง

ro-02

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) ได้เสนอให้ศึกษาสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ผ่านบนเส้นทาง 3A คือเส้นทางระหว่างกระบี่และสุราษฎร์ธานี และมีการสร้างถนนเชื่อมเรียบร้อยแล้ว ในรูปของสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) แต่ยังไม่มีการลงทุนสร้างท่อน้ำมันเชื่อมระหว่างสองฝั่งทะเล โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคลองกระ  จึงได้รับการจัดตั้งข้ึน เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 โดยวุฒิสภา และ แต่งตั้งให้ นาย คำนวณ ชโลปถัมภ์ เป็นประธานกรรมการ โดยมีหน้าที่ทำการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (pre feasibility study) ของโครงการขุดคลองกระ ใช้เวลา 3 ปี และเมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2547 คณะกรรมการวิสามัญได้สรุปรายงานการศึกษาเสนอต่อวุฒิสภาและคณะกรรมการแห่งชาติฯพร้อมกัน

ภาพตัดและภาพมุมสูงของเส้นทาง 5A

หลังพิจารณาร่วมกันแล้ว คณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภาได้แสดงความเห็นว่า

  1. ประเทศไทยควรจัดให้มีการขุดคลองกระเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
  2. เห็นว่าสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน
  3. เสนอให้ใช้เส้นทาง 9A ซึ่งผ่านหลายจังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา และ นครศรีธรรมราช โยคลองจะมีความยาวประมาน 120 กิโลเมตร
  4. เสนอให้ การสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) ตลอดแนวคลอง ซึ่งจะทำให้จังหวัดที่ตั้งอยู่ตลอดแนวคลอง 5 จังหวัดข้างต้น ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  5. จัดให้มีการสร้างท่าเรือน้ำลึกทางด้านอ่าวไทย ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และในเขตจังหวัดกระบี่ทางฝั่งทะเลอันดามัน
  6. จัดให้มีการสำรวจพื้นที่แนวคลอง 9A มีการเดินทางชี้แจงรายละเอียดให้ประชาชนทราบ ติดต่อกัน เป็นจำนวน 10 คร้ัง
  7. ได้พิจารณาเบื้องต้นปรับแนวเส้นทาง 9A ใหเ้หมาะสมโดยใช้วิธีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) นำมาทับซ้อนลงบนแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 (ดูแผนที่)
ro-04
  1. จากการสำรวจในพื้นที่ต่างๆครอบคลุม 5 จังหวัด (ตาราง) และประชุมสัมนาในจังหวัดต่างๆ
ro-05

คณะกรรมการวิสามัญ พบว่า จากผู้แสดงความคิดเห็น 155 คน ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นทราบเกี่ยวกับโครงการคลองกระมาก่อน 78.1% มีความต้องการให้ขุดคลอง 93.5%(145คน/155 คน) โดยเหตุผลหลักคือจะได้เส้นทางเดินเรือใหม่ของโลก 81.9%

  1. คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและความหนาแน่นของ ประชากร และสรุปว่า เส้นทาง 9A จะผ่านพื้นท่ีที่มีปัญหาน้อยท่ีสุด คลองลึก 30 เมตร มีความยาว ประมาณ 120 – 125 กิโลเมตร กว้าง 350 เมตร
Ro-1