kracal-silkroad

เสวนาขุดคลองกระ ประเทศไทยได้อะไร ? แรงงานไทยได้อะไร ?

Share Button

โครงการ : เสวนาสาหรับผู้ใช้แรงงานไทย

เสวนาเรื่อง : ขุดคลองกระ ประเทศไทยได้อะไร ? แรงงานไทยได้อะไร ?

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในสภาพถดถอยประกอบกับเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกอยู่ในสภาพวิกฤต สินค้าเกษตรและโภคภัณฑ์ราคาตกต่า เช่นเดียวกันการส่งออกของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรชาวนาไทยต่างได้รับความเดือดร้อนโดยทั่วหน้า ส่วนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ผู้ใช้แรงงานก็ได้รับความเดือดร้อนไม่ต่างจากเกษตรกร
การที่เศรษฐกิจถดถอย ทาให้การลงทุนชะลอตัวลงมาก อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง รัฐบาลและสถาบันการเงินต้องปรับตัวเลขความเจริญของ จีดีพี (GDP) เหลือต่ากว่า 3 % ต่อปี

ความผันผวนทางการเงินระหว่างประเทศสูง ประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของประเทศไทย อาทิ ประเทศจีน ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง มูลค่าของหลักทรัพย์ในนครเซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง ตลาดใหญ่ของประเทศจีนสูญค่าลงกว่า 30 % ตลาดในเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศไทยได้รับผลกระทบรุนแรงเช่นเดียวกัน การระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์จึงเป็นไปไม่ได้ เศรษฐกิจภาคเอกชนจึงมีแต่ทรงตัวหรือทรุดตัว

องค์การแรงงแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนผู้ใช้แรงงานรวมกันไม่ต่ากว่า 300,000 คน เห็นว่ารัฐบาลไทย ควรจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยพลิกวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจครั้งใหญ่

พวกเราได้ทราบข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าฯพณฯ องคมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกร้องให้รัฐบาลพัฒนาโครงการขุดคอคอดกระ เพราะจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของชาติ และจะทาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเดินเรือโลก ข้อเสนอของ ฯพณฯ องคมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นความคิดริเริ่มที่ดีและสมเหตุสมผล องค์การแรงงานแห่งประเทศจึงขอสนับสนุนข้อเรียกร้องของ ฯพณฯ องคมนตรี ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังนี้

  1. โครงการขุดคลองกระเป็นเมกกะโปรเจคขนาดใหญ่ ใช้เม็ดเงินลงทุนประมาณ 1.75 ล้าน ๆ บาท (50,000 ล้าน US$) จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ยกระดับเศรษฐกิจให้เจริญขึ้นอีกขั้นหนึ่งอย่างรวดเร็ว
  2. ต่างชาติแสดงเจตจานงในการช่วยลงทุนโดยไม่กระทบเม็ดเงินการลงทุนในประเทศไทย แต่ประเทศไทยสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในระหว่างการก่อสร้างและทาให้รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากสร้างคลองเสร็จแล้ว
  3. สร้างงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการให้คนไทยไม่ต่ากว่า 3 ล้านคน
  4. เป็นประตูและศูนย์กลางการเดินเรือโลก สร้างความสะดวกทางโลยีสติก เพิ่มความสามารถให้แก่เศรษฐกิจไทยในการแข่งขันทั่วโลก
  5. เปิดการลงทุนครั้งใหญ่ สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษรับการลงทุนอย่างต่อเนื่องจากต่างประเทศ
  6. คลองกระเป็น INFRASTRUCTURE STOCK มีอายุการทางานหลายร้อยปี เป็นทรัพย์สินถาวรของชาติ

องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนผู้ใช้แรงงานและสาธารณชนทั่วไปเข้าร่วมการเสวนาอย่างพร้อมเพรียงกัน

ผู้จัด : องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย
โดยนายบรรจง บุญรัตน์ ประธาน
สถานที่ : โรงแรมรัตนโกสินทร์
วันเวลา : วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559
เวลา 8 : 30 น. – 17: 00 น.

Share Button

Comments

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.