อรท.รณรงค์สร้างคลองกระ วันแรงงาน 2559

Share Button

ในนามองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย วันแรงงานแห่งชาติปีนี้เราสนับสนุนคลองคลอ­ดกระ เพื่อให้นายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญว่าเราผ­ู้ใช้แรงงานหนุนให้มีการขุดคลองคลอดกระ เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประเทศชาต­ิของเรา

Share Button

Comments

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.