โครงการคลองกระ: เส้นทางเดินเรือนานาชาติเพื่อเชื่อมต่อกับเส้นทางสายไหมทางทะเล

แม้ว่าความคิดเก่ียวกับการขุดคลองกระจะเริ่มข้ึนในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 200 ปี
ตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น (1) แต่รัฐบาลไทยหลายสมัยจนถึงปัจจุบัน ต่างลังเลหรือเพิกเฉยต่อโครงการขุดคลองกระเสมอมา คลองกระมีความสำคัญอย่างใหญ่หลวงต่อการเดินเรือในภาคพื้น เอเชียแปซิฟิค และเส้นทางการเดินเรือของโลกแต่กลับถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลง่ายๆ อาทิ

  1. ขุดคลองกระแบ่งแยกประเทศเป็นภัยต่อความมั่นคง
  2. ขุดคลองกระแล้วกลัวจะไม่คุ้มค่า และไม่มีใครมาใช้คลอง
  3. ไม่รู้ว่าจะเอาดินไปไว้ที่ไหน
  4. ขุดแล้วเป็นภัยต่อสภาพแวดล้อม

ข้อโต้แย้งเหล่าน้ีมักจะหลุดจากปากของผู้มีอำนาจทางการเมืองแต่มิได้มีความรู้แท้จริงเก่ียวกับโครงการหรือผู้นำบางคนปฏิเสธเพราะมีผลประโยชน์แนบแน่นกับบางประเทศในอาเซียน และเกรงว่าหากขุดคลองกระแล้วผลประโยชน์ของตนและครอบครัวจะเสียหายตามไปด้วย พวกเขาไม่ต้องการแม้แต่ความคิดที่จะจัดให้มีการศึกษาขั้นสมบูรณ์ของโครงการขุดคลองกระ

ในความเป็นจริงก่อนจะขุดคลองกระ จะต้องจัดให้มีการศึกษาอย่างละเอียดทุกมิติ
ต่อเนื่องมาจากการศึกษาเบื้องต้น ซึ่งข้อมูลต่างๆแสดงให้เห็นว่า

1. เมื่อขุดคลองกระแล้ว จะเป็นเส้นทางเดินเรือที่สั้นที่สุด ในการเชื่อมต่อทะเลจีนใต้ (มหาสมุทรแปซิฟิค) และ ทะเลอันดามัน (มหาสมุทรอินเดีย)

2. ช่องแคบมะละกา ช่องทางเดินเรือที่สั้นที่สุด เชื่อมต่อทะเลจีนใต้และทะเลอันดามัน ในปัจจุบันน้ี แน่นขนัดด้วยเรือเดินสมุทรชนิดต่างๆ ช่องแคบมะละกาเป็น Choke Point ที่มีความสำคัญต่อการเดินเรือและเศรษฐกิจของโลกหากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใด อันจะทำให้การเดินเรือหยุดชะงักลง เศรษฐกิจของโลกจะได้รับบผลกระทบโดยทันที

3. โครงการนานาชาติเกี่ยวกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ อย่างเช่น โครงการคลองกระ จะอำนวย ประโยชน์ให้แก่ชาติต่างๆ คือ

3.1 เกิดผลประโยชน์โดยตรงแก่ประเทศไทย เจ้าของโครงการ
3.2 อำนวยประโยชน์แก่ชาติต่างๆในอาเซียน
3.3 ประเทศต่างๆในภาคพื้นแปซิฟิคและมหาสมุทรอินเดียจะได้ประโยชน์ จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าในประชาคมอาเซียน
3.4 ประชาคมโลกโดยรวม เพราะจะมีเส้นทางการเดินเรือใหม่เกิดขึ้น

4. โครงการพื้นฐานทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ (Mega-project) อย่างเช่น โครงการขุดคลองกระ จะช่วย รองรับความเจริญและการกระจายรายไดข้องประชากรในอาเซียนเป็นเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของประชากรโครงการคลองกระจะถูกผนวกเข้าไปเป็น Infrastructure Stock ของอาเซียน อำนวยความสะดวกแก่การค้าและการลงทุนเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี

5. ขนาดของการลงทุนและลักษณะของความเป็นนานาชาติของโครงการจะมีส่วนในการกระตุ้นเครื่องมือการผลิตในประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้กลับมาใช้งานในภาคการผลิตแท้จริง โครงการคลองกระจะมีส่วนสำคัญในการช่วยฉุดเศรษฐกิจของโลก ออกจากวิกฤตฟองสบู่ซึ่งกำลังคุกคามความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกในขณะน้ี